De koning aanbidden

Waarom nog een boek over aanbidding? Hebben we dit niet allang behandeld? Hebben we niet al zo'n beetje alles gezegd wat er gezegd moet worden en begrijpen we inmiddels niet alles wat er begrepen moet worden? Zeg nu zelf, de kerk aanbidt al eeuwenlang en Israël deed het daarvoor al eeuwenlang. Wat kan er nog meer over geschreven worden? Het is grappig. Christenen hebben elke week duizenden aanbiddingsdiensten over de hele wereld. 'Aanbidding' is een apart muzikaal genre ge- worden met eigen artiesten, schrijvers en een fanclub. Je kunt aanbidding produceren, opnemen, in- pakken, op de markt brengen en verkopen. Er bestaan zelfs opleidingen voor aanbiddingsleiders. Maar toch heeft de kerk nog steeds geen idee wat aanbidding is. Aanbidding is als mist. Zelfs voorgangers en aanbiddingsleiders begrijpen het niet echt. Mijn vraag is, als zelfs de leiders aanbidding niet ten volle begrijpen, hoe denken ze dan anderen hierover te onderwijzen? En als ze anderen niet onderwijzen over aanbidding, hoe kunnen ze dan verwachten dat mensen deel gaan nemen aan de aanbidding? En als mensen niet meedoen met de aanbidding, hoe nodigen we de aanwezigheid van God dan uit in onze kerken? En als we de aanwezigheid van God niet in onze kerk uitnodigen, hoe moet Zijn macht dan zichtbaar worden in het leven van mensen? En als zijn macht niet zichtbaar is in het leven van mensen, hoe kunnen we dan een levende gemeente zijn? En als er geen leven is in de kerk, hoe kan de kerk de wereld dan veran- deren? Misschien overdrijf ik, (op de volgende pagina's kun je lezen dat ik niet overdrijf) maar ik geloof dat aanbidding de drijfveer is voor alle effeectieve en blijvende christelijke daden en resultaten. Evangelisatie begint met aanbidding. Onderwijs en de preek beginnen met aanbidding. Gebed en profetieën, genezing en bevrijding, discipel- schap en zending, liefdadigheid en vriendelijkheid, geduld en al het andere beginnen en eindigen – als het op Gods manier gedaan wordt – allemaal met aanbidding. Zonder aanbidding zijn we simpelweg religieuze mensen die plichtmatig werken aan religieuze taken. Aanbidding is de motivatie die elke taak verandert in een uiting van onze liefde voor God. Waarom nog een boek over aanbidding? Omdat ik tweeduizend jaar na Jezus' opstanding nog steeds de vraag kan stellen: 'Wat is aanbidding?' en nog steeds gekke antwoorden krijg als: 'langzame, intieme liedjes tot God zingen.' Ik heb ontdekt dat mensen, zelfs leiders, geen idee hebben wat de Bijbel ons leert over aanbidding. Ik hoor voorgangers tegen hun gemeenteleden verkondigen dat het doel van aanbidding is om hun hart voor te bereiden op het ontvangen van het Woord. Het spijt me, maar dat is niet wat de Bijbel ons vertelt. De postmoderne persoon antwoordt misschien met: 'Aanbidding is een manier van leven', wat klopt, maar geen antwoord op de vraag is. Wat voor manier van leven? Wat is aanbidding? Voor wie is aanbidding? Wat bereik je ermee? En hoe doen we het? Heeft iemand een gefundeerd, Bijbels antwoord op een van de belangrijkste vragen in de geschiedenis van de wereld? We hebben er grotendeels genoegen mee genomen dat onze kerkelijke gezindten en onze cultuur hebben bepaald wat aanbidding voor ons is. Dat is waarom er zoveel verschillende meningen bestaan over wat aanbidding is en hoe je moet aanbidden en waarom er zo weinig kracht zit in aanbidding. Ik schrijf dit boek in de hoop dat leiders over de hele wereld de noodzaak van aanbidding zullen gaan inzien. Mijn gebed is dat ze hun gemeen- teleden zullen onderwijzen, zodat ze aanbiddende gemeenten zullen wor- den en dat de macht en aanwezigheid van God meer zichtbaar zal zijn in alle kerken. Ik heb een verborgen agenda tijdens het schrijven van dit boek. Ik wil dat aanbidding over de aarde zal weerklinken. Ik wil dat je een aanbidder wordt. Waarom? Omdat ik niet wil sterven zonder dat ik de heerlijkheid van God weer in Zijn kerken heb gezien. Ik geloof met heel mijn hart dat het begrijpen van aanbidding een ver

€ 7.99

Naar de website

Footprint 21 Trans-Bodies / Queering Spaces

This issue of Footprint aims to introduce the latest developments in the field of queer theory into the realm of architecture and urban design – and vice versa, to make architectural and urban design concerns an element of queer studies. Next to uncovering hitherto hidden or repressed histories and practices as part of an agenda of inclusiveness, we consider an introduction of queer theory to architecture as engendering a radical reconceptualisation of the architectural discipline: That is, to upset and replace any conception of architecture as an embodiment of essentialist identities, forms or types, in order to move towards an understanding of architecture as a practice engaged in consistent transformation. Such a reconceptualisation of architecture views difference in terms of process, foregrounds liminal situations, their metamorphosis and transgression. Within queer theory one finds various contesting propositions regarding the very definition of 'queer' and acts of queering, especially now LGBTQI identities have become part of mainstream culture in western societies. Generally speaking, these propositions range from the mapping of queer identities – sometimes as another category in a taxonomy of essentialisms – to the idea of queering as performative acts of activist subversion and subjectivation. Such acts of queering resist the establishment of stable identities, while they promote transitory assemblages that are embedded within an unfolding process of differencing. A first concern is here the 'logics' in which these differences are produced and conceptualised, the concomitant disciplinary power structures and the epistemological frameworks that sustain these logics. The most radical variants of queering seek to undermine any bipolar, mutually exclusive opposition as in the case of heterosexist normativity and any other hegemonic discourse based on classic structuralist 'twin-phenomena' such as male-female, inside-outside, centre-periphery et cetera. Arguably, the recent coming-into-mainstream of transgender issues placed full attention on bodily transitioning processes themselves. In their fierce act of self-displacement, trans-bodies overcome dualist logics by exploring the transgressive dimensions involved in forms of becoming. Such tension between essentialism and becoming can already be observed in earlier attempts at connecting queer theory and architecture: in Queer Space (1997) Aaron Betsky proposed familiar gay tropes such as the closet and the interior, or hedonistic urban lifestyles as the ultimate spaces of queer identities, whereas Stud (1996) edited by Joel Sanders suggested a more complicated relationship between space and gay identities by clarifying that there is no 'queer space', only space put to queer use (Chauncey, in Sanders 1996, 224). Another vector of productive debate regarding this queering can be located between the discursive and the body, between language and matter. Judith Butler famously understands the formation of gendered identities, their enactments and possible undoing as performative. Alternatively, Rosi Braidotti's feminist re-reading of Gilles Deleuze's concept of becoming starts with an emphasis on the conditioning, generating and accommodation of difference as belonging to situated material processes from one moment of actualisation to another. The difference that bodies make is here no longer seen as a formation 'in' space or 'in' an environment, but actualised as a figuration 'of' its material milieu (Barad, Bennett). A body (architecturally or otherwise) is understood as a transient and reciprocal form-taking of a milieu – unlike a singular entity contained by and acting in a neutral 'space' or 'environment'. Such trans-bodies are not just in a state of transition themselves, they also trigger a transformation of the environment they traverse and populate, a queering of spaces indeed. With contributions by: Dirk van den Heuvel & Robert Alexander Gorny (eds.), Xenia Koko

€ 24.99

Naar de website

Vrucht van de boom

Samenvatting Dit is een dossier over de gevolgen van de Jihad. Het vertelt hoe de Islam is verspreid en laat ook zien wat de gevolgen waren. De samensteller heeft een chronologie van de Jihad samengesteld, gebruikmakend van bronnen die vooral uit het Engelstalige gebied afkomstig zijn. De Koran blijft voornamelijk dicht, het gaat in dit dossier om de gevolgen van de Jihad en niet om de inhoud van de Islam. Voor het historische gedeelte van dit boek heeft hij voor een chronologische benadering gekozen en vertelt het dossier een doorlopend verhaal. Eerst werd Arabië door de Jihad veroverd, daarna was Egypte aan de beurt, waarna Perzië werd aangevallen. De expansie naar Nubië mislukte, mede doordat het gebied zo arm was dat er voor de Moslims niets te halen viel. De verovering van Noord Afrika begon in Egypte waar alle steden werden veroverd. In Alexandrië werd de beroemde bibliotheek verbrand; een onherstelbare klap voor de beschaving. De Berbers in Noord-Afrika hebben zich gedurende twintig jaar hevig verzet tegen de Arabieren. In Frankrijk werden de Islamieten bij Tours beslissend verslagen. In het oosten konden de Byzantijnen tot de slag bij Manzikert stand houden, maar daarna werden ze steeds verder teruggedrongen totdat Constantinopel als laatste bolwerk viel. Daarna was de Balkan en Oost Europa eeuwen lang een slagveld met ontelbare slachtpartijen. In onze tijd zijn de Turken nog steeds gewelddadig bezig met Cyprus en de Koerden en worden zelfs de laatste Armeniërs en andere Christenen bedreigd. De Islamieten vernietigden bijna overal waar ze kwamen de bestaande taal en cultuur en vervingen die in veel gevallen door hun eigen taal en de Islam. De Arabieren, de Turken en andere islamieten verwoestten tienduizenden kerken en ook dat gebeurt op diverse plaatsen nog steeds; zoals in Egypte, Nigeria en Indonesië. De Arabieren hebben in het Midden Oosten, Klein Azië en Noord-Afrika meer dan de helft van de toenmalige Christelijke wereld zo grondig weggevaagd, dat er op een incidentele mozaïekvloer na, bijna niets meer van is terug te vinden. De veroveringen gingen meestal gepaard met moord op de weerbare mannen en verkrachting en slavernij voor de vrouwen en kinderen; honderden miljoenen waren er het slachtoffer van. De Jihad is in de islamitische geschiedenis ook steeds gepaard gegaan met grootschalige slavernij. In dit dossier wordt daarom ook aandacht besteed aan de slavernij en de islamitische connectie daarvan. Daarna komt de tijd na 1900 in beeld. Er wordt aandacht besteed aan de wrijving tussen het Christendom en de Islam, die zich voor een deel in het Midden-Oosten afspeelt. In samenhang daarmee gaat het ook over de verborgen agenda van de EU en de Islam in relatie tot de Jihad en de gevaren die de Europeanen daardoor bedreigen. Het gaat dus niet alleen over de geschiedenis van de Islam en de Jihad, maar ook over de invloed die deze ideologie op de wereld van vandaag heeft. De samensteller geeft geen interpretatie van de informatie, maar hij vindt dat de chronologie van de Jihad wel een duidelijk patroon vertoont, namelijk dat de Islam niet zal rusten voor gehele de wereld is veroverd! De Jihad loopt als een rode draad door de geschiedenis van Europa, Azië en Afrika. De hedendaagse Moslims proberen ons te laten geloven dat de Islam voornamelijk op vreedzame wijze is verspreid. De snelheid waarmee de islamitische expansie zich voltrok, kan echter alleen worden toegeschreven aan het feit dat die voornamelijk werd bereikt met militaire middelen; daarvan zijn overvloedige bewijzen voorhanden. Dit dossier behandelt een aantal van die bewijzen die, waar mogelijk, zijn geïllustreerd met verslagen van ooggetuigen. Doordat van de bronnen veel niet in het Nederlands is vertaald, is in de informatie die ze bevatten voor de meeste Nederlanders onbekend. Dit dossier is een poging om deze leemte op te heffen en het wil de slachtoffers van de Jihad aan de vergetelheid ontrukken. Het dossier is daarom aan hen

€ 32.50

Naar de website

De geheimen van Amenti

Op 12 september 2000 vond een monumentale gebeurtenis plaats binnen de verhulde infrastructuur van de New Age-, UFO- en Illuminati-bewegingen. Op 11 september 2001, ter voorbereiding op de 1e verjaardag van deze 12 september 2000 gebeurtenis, werd de Triggergebeurtenis in de vorm van de WTC/Pentagon aanslag gelanceerd, als de eerste stap in de vervulling van een verborgen agenda die betrekking heeft op onze hele wereld en die al ver voor Atlantis in beweging is gezet. Aarde staat voor de overgang naar een 'Groot Nieuw Tijdperk' dat sinds lange tijd is voorspeld in Hopi profetieën, de Maya Kalender en het Bijbelboek Openbaring. Nu zal de mensheid bepalen of dit Nieuwe Tijdperk een Vrij Tijdperk van Waarlijk Verlichting wordt, of een Nieuw Duister Tijdperk van Eén-Wereldorde-heerschappij. De oorsprong van ons hedendaagse dilemma en de oplossingen ervoor houden direct verband met de grootste geheimen uit ons verre verleden. Voyagers II legt de verbanden tussen de essentie van legendarisch Atlantis, Lemurië en Nibiru, en de oude Ascensie-mysteriën van de Arc van het Verbond, de Grote Piramide, 'Binnen-Aarde', 'Bezoeker'-rassen, het Bijbelboek Openbaring en de Hallen van Amenti Sterrenpoorten, om vervolgens de achtergronden van en samenhang met de hedendaagse Bermuda Driehoek, HAARP, het Montauk Project, de Wingmakers Site, het Philadelphia Experiment, de New Age Beweging, de 11 september 2001 ramp en ruim 70 jaar verheimelijking van UFO's en experimenten met Infra-Geluid Scalaire Pulsen te onthullen. Door het blootleggen van de hoofdlijnen van 500 miljoen jaar 12-Stammen Menselijke evolutie – rechtstreeks vertaald van de Oude CDT-Plaat Holografische Opnameschijven – worden nu de waarheid van de Verborgen Verboden Geschiedenis van de Oorspronkelijke Heilige Missie van de Mensheid en de felbegeerde Geheimen van Amenti teruggebracht, om ons bij te staan in onze huidige confrontatie met onze bestemming. De heilige kennis van de 'Signet Regenboog Rondetafel Technologieën' – die werd toegepast door de Esseen 'Jezus Christus', Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel, de Katharen, Keltische Druïden, Inca's, Egyptenaren, Maharajhi en talrijke Graallijn 'Indigokinderen' Beschermers die hen voorgingen – bevat de sleutel tot ons verleden, ons heden en onze toekomst. De oude geheimen van de Templar, 'Heilige Plaatsen', en van de Mechanica van Tijd, Merkaba, 'Ascensie' en DNA – waarnaar de Tempelier-Illuminati zo lang zochten en die ze niet gevonden hebben in hun 'Zoektocht naar de Heilige Graal' – leggen de ware persoonlijke en planetaire heilige Templar-leringen bloot met behulp waarvan de mensheid nu kan beginnen zichzelf in vrijheid te stellen. Flaptekst voorkant boek: Dit boek is geschreven voor degenen die zich op het pad van bewustwording bevinden, voor degenen die innerlijk weten dat het voor hen de bedoeling is dat zij Voyagers worden of voelen dat ze lid van de Blauwe of Violette Vlam zielengroepen zijn. Maar het is ook geschreven voor degenen die graag de veranderingen zouden begrijpen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt op dit kritieke verbindingspunt van tijd en ruimte en voor degenen die op zoek zijn naar effectieve methodes met behulp waarvan deze veranderingen in goede banen kunnen worden geleid. Dit boek is een inleiding, die als functie heeft om de gedetailleerde conceptuele grondslagen neer te leggen waarmee inzicht in de huidige toestand van de mensheid bereikt kan worden. Dit boek is bedoeld voor degenen die er aan toe zijn om inzicht te krijgen in het multidimensionale toneel waarvan Aarde altijd deel heeft uitgemaakt. Moge de kennis in dit boek de lezer inspireren, verheffen en krachtiger maken, zoals dat ook voor mij het geval is geweest. Flaptekst achterkant boek: De 'Goddelijke Schoonheid' en eenvoud van het Smaragden Verbond Crisisinterventieplan is dat er voor het uitvoeren van de Planeeetschilden Clinics om Aarde's elektromagnetische gridstelsel op te schonen geen militante stellingname of

€ 48.00

Naar de website

De geheimen van Amenti

Op 12 september 2000 vond een monumentale gebeurtenis plaats binnen de verhulde infrastructuur van de New Age-, UFO- en Illuminati-bewegingen. Op 11 september 2001, ter voorbereiding op de 1e verjaardag van deze 12 september 2000 gebeurtenis, werd de Triggergebeurtenis in de vorm van de WTC/Pentagon aanslag gelanceerd, als de eerste stap in de vervulling van een verborgen agenda die betrekking heeft op onze hele wereld en die al ver voor Atlantis in beweging is gezet. Aarde staat voor de overgang naar een 'Groot Nieuw Tijdperk' dat sinds lange tijd is voorspeld in Hopi profetieën, de Maya Kalender en het Bijbelboek Openbaring. Nu zal de mensheid bepalen of dit Nieuwe Tijdperk een Vrij Tijdperk van Waarlijk Verlichting wordt, of een Nieuw Duister Tijdperk van Eén-Wereldorde-heerschappij. De oorsprong van ons hedendaagse dilemma en de oplossingen ervoor houden direct verband met de grootste geheimen uit ons verre verleden. Voyagers II legt de verbanden tussen de essentie van legendarisch Atlantis, Lemurië en Nibiru, en de oude Ascensie-mysteriën van de Arc van het Verbond, de Grote Piramide, 'Binnen-Aarde', 'Bezoeker'-rassen, het Bijbelboek Openbaring en de Hallen van Amenti Sterrenpoorten, om vervolgens de achtergronden van en samenhang met de hedendaagse Bermuda Driehoek, HAARP, het Montauk Project, de Wingmakers Site, het Philadelphia Experiment, de New Age Beweging, de 11 september 2001 ramp en ruim 70 jaar verheimelijking van UFO's en experimenten met Infra-Geluid Scalaire Pulsen te onthullen. Door het blootleggen van de hoofdlijnen van 500 miljoen jaar 12-Stammen Menselijke evolutie – rechtstreeks vertaald van de Oude CDT-Plaat Holografische Opnameschijven – worden nu de waarheid van de Verborgen Verboden Geschiedenis van de Oorspronkelijke Heilige Missie van de Mensheid en de felbegeerde Geheimen van Amenti teruggebracht, om ons bij te staan in onze huidige confrontatie met onze bestemming. De heilige kennis van de 'Signet Regenboog Rondetafel Technologieën' – die werd toegepast door de Esseen 'Jezus Christus', Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel, de Katharen, Keltische Druïden, Inca's, Egyptenaren, Maharajhi en talrijke Graallijn 'Indigokinderen' Beschermers die hen voorgingen – bevat de sleutel tot ons verleden, ons heden en onze toekomst. De oude geheimen van de Templar, 'Heilige Plaatsen', en van de Mechanica van Tijd, Merkaba, 'Ascensie' en DNA – waarnaar de Tempelier-Illuminati zo lang zochten en die ze niet gevonden hebben in hun 'Zoektocht naar de Heilige Graal' – leggen de ware persoonlijke en planetaire heilige Templar-leringen bloot met behulp waarvan de mensheid nu kan beginnen zichzelf in vrijheid te stellen. Flaptekst voorkant boek: Dit boek is geschreven voor degenen die zich op het pad van bewustwording bevinden, voor degenen die innerlijk weten dat het voor hen de bedoeling is dat zij Voyagers worden of voelen dat ze lid van de Blauwe of Violette Vlam zielengroepen zijn. Maar het is ook geschreven voor degenen die graag de veranderingen zouden begrijpen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt op dit kritieke verbindingspunt van tijd en ruimte en voor degenen die op zoek zijn naar effectieve methodes met behulp waarvan deze veranderingen in goede banen kunnen worden geleid. Dit boek is een inleiding, die als functie heeft om de gedetailleerde conceptuele grondslagen neer te leggen waarmee inzicht in de huidige toestand van de mensheid bereikt kan worden. Dit boek is bedoeld voor degenen die er aan toe zijn om inzicht te krijgen in het multidimensionale toneel waarvan Aarde altijd deel heeft uitgemaakt. Moge de kennis in dit boek de lezer inspireren, verheffen en krachtiger maken, zoals dat ook voor mij het geval is geweest. Flaptekst achterkant boek: De 'Goddelijke Schoonheid' en eenvoud van het Smaragden Verbond Crisisinterventieplan is dat er voor het uitvoeren van de Planeeetschilden Clinics om Aarde's elektromagnetische gridstelsel op te schonen geen militante stellingname of

€ 48.00

Naar de website