Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht

Waardering voor een vertrekkende hoogleraar wordt in Nederland vaak, niet altijd, tot uitdrukking gebracht in de vorm van een liber amicorum. Het is een tamelijk unieke Utrechtse traditie dat collega's ook aan het schrijven slaan bij het vertrek van een hoogleraar die nog in het volle academische leven staat, sterker nog, die voornemens is de academische carrière met volle kracht voort te zetten bij een concurrent, veelal welhaast liefkozend aangeduid als 'zuster'faculteit. Niet iedereen valt die eer te beurt, er moet wel sprake zijn van een langdurige verbondenheid aan Utrecht, en uiteraard van bijzondere prestaties. Leonard Besselink voldoet zonder twijfel aan beide criteria. Als blijk van waardering hebben naaste Utrechtse collega's uit verschillende disciplines zich dan ook gezet aan het schrijven van deze afscheidsbundel. Diverse bijdragen uit deze bundel zullen voor menig 'gewone lezer' zeer de moeite waard zijn. We hopen dat het boek als geheel Leonard Besselink strekt tot verdere inspiratie bij al het belangrijke werk dat hij niet meer onder de vlag van de Universiteit Utrecht gaat verrichten. De bundel bevat de volgende bijdragen: De toepassing van het concept van goed bestuur in het EU-Handvest van de Grondrechten Henk Addink Het intergouvernementele Koninkrijk der Nederlanden Agenda voor een samengestelde Koninkrijksleer Gio ten Berge Een samengestelde Europese politieke constitutie Italië en de eurocrisis in vijf aktes Thomas Beukers Het samengestelde Europese wetssysteem Ton van den Brink en Linda Senden Een afscheid, maar toch weer niet: eigenlijk net als de Nederlandse Antillen Irene Broekhuijse Wederzijds vertrouwen en de samengestelde rechtsorde van Dublin: grondrechten op losse schroeven? Evelien Brouwer Parlement en geheime toezichtsinformatie Ton Duijkersloot en Henk Kummeling Een samengestelde Europese burger? Hanneke van Eijken De toepassing van het Grondwettelijke decentralisatiebeginsel in het omgevingsrecht Toon de Gier Een samengestelde rechtsorde: niets voor civilisten Ewoud Hondius Parliamentary Diplomacy in the European Union Davor Jancic Het Europees en internationaal overheidscomposiet. Europese en internationale samenwerking tussen bestuursorganen Oswald Jansen De spagaat van het EHRM in de zaak Lautsi. Mensenrechtenbescherming in het spanningsveld tussen internationaal toezicht en het primaat van de staat Titia Loenen De doorwerking van artikel 17 EVRM in de Nederlandse rechtsorde Paulien de Morree Herijking van de rol van het Nederlandse parlement bij de verdragsprocedure. Op zoek naar een nieuwe constitutionele dialoog Brecht van Mourik en Remco Nehmelman Collisions between EU law and national law Rolf Ortlep en Maartje Verhoeven De relatie van de Caribische delen van het Koninkrijk met de Europese Unie Jaime M. Saleh De afweging tussen grondrechten en fundamentele vrijheden in het Europese recht: het Hof van Justitie EU als 'koorddanser' Sybe de Vries De doorwerking van richtlijnen in een samengestelde Europese rechtsorde Rob Widdershoven De basis voor doorbreking van appelverboden in het bestuursrecht Paulien Willemsen

€ 25.00

Naar de website